e-Albania

You are here

Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

Ky shërbim u mundëson qytetarëve dhe bizneseve të shohin online statusin aktiv të mjetit, si dhe detyrimet apo bllokimet e mjeteve që zotërojnë, dhe të gjenerojnë dokumentin me vulë elektronike me vlefshmëri të plotë ligjore.

Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit


Vërtetim për lejen e drejtimit

Ky shërbim u vjen në ndihmë qytetarëve për të aplikuar online për vërtetim për lejen e drejtimit dhe mund të përdoret nga ky i fundit në institucionet brenda vendit. Ky shërbim ofrohet online me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore.

Vërtetim për lejen e drejtimit


Autorizim për rimarrjen e leje drejtimit pas humbjes totale të pikëve ose heqjes së saj

Ky shërbim u vjen në ndihmë qytetarëve për pajisjen me një dokument që duhet të paraqesë qytetari përpara se t’i nënshtrohet provimit të kualifikimit teorik për rimarrjen e leje drejtimit pas humbjes totale të pikëve ose heqjes së saj.

Autorizim për rimarrjen e leje drejtimit


Gjobat e kontrollit teknik vjetor të automjeteve

Ky shërbim u mundëson qytetarëve dhe bizneseve të shikojnë online gjobat e kontrollit teknik vjetor të automjeteve në pronësi të tyre dhe t'i paguajnë ato online.

Gjobat e kontrollit teknik vjetor të automjeteve


Gjobat e kontrollit në rrugë nga DPSHTRR

Ky shërbim u mundëson zotëruesve të automjeteve të shohin online gjobat e kontrollit në rrugë të DPSHTRR-së dhe t'i paguajnë ato online.

Gjobat e kontrollit në rrugë nga DPSHTRR


Pagesa e taksës vjetore të mjeteve të përdoruara/ mjeteve të luksit

Ky shërbim elektronik mundëson publikimin dhe pagesën online të Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdorura (TVMP), të automjeteve në zotërim të qytetarëve dhe bizneseve.

Pagesa e taksës vjetore të mjeteve të përdoruara/ mjeteve të luksit


Aplikim për pajisje me certifikatë pronësie e mjetit rrugor në rast humbje apo vjedhje

Ky shërbim u mundëson qytetarëve dhe bizneseve të aplikojnë online për të marrë certifikatën e pronësisë së mjeteve që ata zotërojnë, duke pasur mundësinë edhe të kryerjes së pagesës online.

Aplikim për pajisje me certifikatë pronësie e mjetit rrugor në rast humbje apo vjedhje


Aplikim për leje qarkullimi ndërkombëtare

Është një shërbim i cili u mundëson qytetarëve/bizneseve të aplikojnë dhe të kryejnë pagesën online për pajisjen me leje qarkullimi ndërkombëtare e cila tashmë është e vlefshme për 3 vite.

Aplikim për leje qarkullimi ndërkombëtare


Aplikim për çregjistrim të përhershëm mjeti

Ky shërbim u mundëson zotëruesve të automjeteve të aplikojnë online për çregjistrim të përhershëm të mjetit si dhe të kryejnë online pagesën përkatëse për aplikimin.

Aplikim për çregjistrim të përhershëm mjeti


Aplikim për leje qarkullimi provizore

Ky shërbim i mundëson qytetarëve/bizneseve të aplikojnë online për leje qarkullimi provizore në rast humbjeje, vjedhjeje ose dëmtimi të lejes së qarkullimit.

Aplikim për leje qarkullimi provizore


Aplikim për çregjistrim të përkohshëm mjeti

Ky shërbim u mundëson zotëruesve të automjeteve të aplikojnë online për çregjistrim të përhershëm të mjetit si dhe të kryejnë online pagesën përkatëse për aplikimin.

Aplikim për çregjistrim të përkohshëm mjeti


Aplikim për pajisje me Vërtetim Aftësie Profesionale VAP të Titullarit të Agjencisë

Ky shërbim Vërtetimi i Aftësisë Profesionale VAP i jepet Titullarit të Agjencisë që merret me praktikat e qarkullimit rrugor.

Aplikim për pajisje me VAP të Titullarit të Agjencisë


Aplikim për certifikatë për kryerjen e shërbimeve të rregullta ndërqytetëse (të udhëtarëve)

Kjo certifikatë shërben për kryerjen e shërbimeve të rregullta ndërqytetëse (të udhëtarëve) është dokumenti i lëshuar nga autoriteti që ka kompetencën, i cili vërteton që mjeti është i autorizuar për transportin e udhëtarëve për subjektin e pajisur me Licensë në linjën e rregullt ndërqyetase.

Aplikim për certifikatë për kryerjen e shërbimeve të rregullta ndërqytetëse (të udhëtarëve)


Aplikim për kontrollin fizik të mjetit

Ky shërbim i mundëson qytetarëve/bizneseve të aplikojnë online për të bërë rezervimin dhe pagesën për kontrollin fizik të mjetit që regjistrohet për herë të parë apo që është regjistruar në DPSHTRR.

Aplikim për kontrollin fizik të mjetit


Aplikim për licencë për transport të mallrave me mjete jashtë norme

Ky shërbim i mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur me licencë për transport të mallrave me mjete jashtë norme.

Aplikim për licencë për transport të mallrave me mjete jashtë norme


Aplikim për ndërrim leje qarkullimi mjeti rrugor në rast humbje, vjedhje apo dëmtimi

Ky shërbim i mundëson qytetarëve ose bizneseve të aplikojnë online për ripajisje me leje qarkullimi të re për humbje, vjedhje apo dëmtim.

Aplikim për ndërrim leje qarkullimi mjeti rrugor në rast humbje, vjedhje apo dëmtimi


Aplikim për ndërrim pronësie mbi mjetin të lejes së qarkullimit dhe targave

Ky është një shërbim elektronik që i mundëson qytetarëve/bizneseve të aplikojnë online për të bërë rezervimin dhe pagesën për ndërrimin e pronësisë mbi mjetin. Përpara marrjes së këtij shërbimi ju duhet të keni kryer kontrollin fizik të mjetit të dokumentuar me certifikatën përkatëse.

Aplikim për ndërrim pronësie mbi mjetin të lejes së qarkullimit dhe targave


Aplikim për ndërrim targe të mjetit rrugor në rast humbje, vjedhje apo dëmtimi

Ky shërbim i mundëson qytetarëve/bizneseve të aplikojnë online për ripajisjen me targa të reja në rastin e motomjeteve apo me shenjë identifikuese të re në rastin e çiklomotorit për humbje, vjedhje apo dëmtim.

Aplikim për ndërrim targe të mjetit rrugor në rast humbje, vjedhje apo dëmtimi


Aplikim për pajisje me "Leje" për provën e kontrollit të njohurive teorike për pajisjen me leje drejtimi për herë të parë të kategorisë A1, A2, B1 ose B

Ky shërbim mundëson regjistrimin për pajisje me leje drejtimi për herë të parë ose për shtesë kategorie.

Aplikim për pajisje me "Leje" për provën e kontrollit të njohurive teorike për pajisjen me leje drejtimi për herë të parë të kategorisë A1, A2, B1 ose B


Aplikim për pajisje me "Leje" për ushtrimin e aktivitetit për përgatitjen e kandidatëve për drejtues mjeti

Shërbim për dhënien e lejes "Për aktivitetin e autoshkollave, pajisjen e kandidatëve me leje drejtimi, kualifikimin e instruktorëve të autoshkollave dhe specialistëve të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)".

Aplikim për pajisje me "Leje" për ushtrimin e aktivitetit për përgatitjen e kandidatëve për drejtues mjeti


Aplikim për pajisje me certifikatë ATP ndërkombëtare

Ky shërbimi i mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur me dokumentin që i lejon të kryejnë transport ndërkombëtar.

Aplikim për pajisje me certifikatë ATP ndërkombëtare


Aplikim për pajisje me certifikatë për transport mallrash të rrezikshme brenda vendit

Ky shërbimi i mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur me dokumentin që i lejon të transportojnë mallra të rrezikshme. Mjeti duhet të plotësojë kërkesat e nevojshme që tregohen në dokumentet e lëshuar nga organet kompetente.

Aplikim për pajisje me certifikatë për transport mallrash të rrezikshme brenda vendit


Aplikim për pajisje me certifikatë për transport ndërkombëtar mallrash për llogari të vet

Ky shërbim i mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur me dokumentin që i lejon të kryejnë transport ndërkombëtar të mallrave me kamion, me itinerar që shtrihet jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

Aplikim për pajisje me certifikatë për transport ndërkombëtar mallrash për llogari të vet


Aplikim për pajisje me Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për te Tretë dhe me Qira

Ky shërbim i mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur me dokumentin që i lejon të kryejnë transport ndërkombëtar të mallrave me kamion, me itinerar që shtrihet jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

Aplikim për pajisje me Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për te Tretë dhe me Qira


Aplikim për pajisje me Certifikatë Trajnimi ADR për herë të parë

Ky shërbim i mundëson qytetarëve të aplikojnë online për pajisje me Certifikatë Trajnimi ADR. Çdo drejtues mjeti që transporton mallra të rrezikshme duhet të jetë i pajisur me Cerifikatë Trajnimi ADR.

Aplikim për pajisje me Certifikatë Trajnimi ADR për herë të parë


Aplikim për pajisje me Certifikatën e Kompetencës Profesionale (CKP) për herë të parë

Ky shërbim i vjen në ndihmë qytetarëve të aplikojnë online nëpërmjet portalit për t'u pajisur me CKP për transportin e njerëzve dhe mallrave brenda ose jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë.

Aplikim për pajisje me Certifikatën e Kompetencës Profesionale (CKP) për herë të parë


Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale (DAP)

Ky shërbim i vjen në ndihmë qytetarëve të aplikojnë online, për t'u pajisur me Dëshmi Aftësie Profesionale (DAP).

Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale (DAP)


Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale DAP për Autoriparimet

Ky shërbim i mundëson aplikantit, të punojë si Drejtues Teknik pranë një servisi për riparimin e mjeteve motorike.

Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale DAP për Autoriparimet


Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale DAP për Shitblerje Ndërmjetësim

Ky shërbim i mundëson aplikantit, të punojë si Drejtues Teknik pranë subjekteve Koncesionare.

Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale DAP për Shitblerje Ndërmjetësim


Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për makineritë e rënda

Ky shërbim u vjen në ndihmë subjekteve për aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie profesionale për makineritë e rënda gjithë shtetasit që kërkojnë të përdorin: -Buldozer me goma dhe zinxhirë; - Ekskavator me goma dhe zinxhirë; - Automjete për përdorim të veçantë si Autobetoniere, Autovinça, Autosonda, Autopompa betoni, Autoshkallë, Autobitumatriçe etj.

Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për makineritë e rënda


Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN

Ky shërbim i mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur me Dëshmi DAPMJN në mënyre që të punësohet pranë subjeketeve që merren me transportin e mjeteve jashtë norme.

Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN


Aplikim për pajisje me leje drejtimi ndërkombëtare

Ky shërbim u vjen në ndihmë qytetarëve të aplikojnë online për pajisje me leje drejtimi ndërkombëtare. Të drejtën për ta përfituar këtë shërbim e ka çdo qytetar që disponon një leje drejtimi kombëtare të vlefshme.

Aplikim për pajisje me leje drejtimi ndërkombëtare


Aplikim për pajisje me targë prove

Ky shërbim i mundëson subjekteve të aplikojnë online për pajisjen me targa provë, të cilat përdoren për mjetet e paregjistruara, që janë në pronësi të subjekteve që qarkullojnë për prova teknike, eksperimentale ose konstruktive, demonstrime apo transferime për arsye shitje ose kolaudime.

Aplikim për pajisje me targë prove


Aplikim për regjistrim ciklomotori

Ky shërbim i mundëson qytetarëve/bizneseve të aplikojnë online për të regjistruar një ciklomotor. Përpara marrjes së këtij shërbimi ju duhet të keni kryer kontrollin fizik të mjetit të dokumentuar me certifikatën përkatëse.

Aplikim për regjistrim ciklomotori


Aplikim për regjistrim mjeti/motomjeti

Ky është një shërbim që i mundëson qytetarëve/bizneseve të aplikojnë online për të regjistruar mjetin ose motomjetin e tyre.

Aplikim për regjistrim mjeti/motomjeti


Aplikim për rezervim për ndryshime konstruktive të mjetit

Ky shërbim i mundëson qytetarëve/bizneseve të aplikojnë online për bërë rezervimin për ndryshime konstruktive të mjetit që ata kanë nën pronësi.

Aplikim për rezervim për ndryshime konstruktive të mjetit


Aplikim për rinovim autorizimi targe provë

Ky shërbim ii mundëson subjekteve të aplikojnë online për rinovimin e targës provë të lëshuar.

Aplikim për rinovim autorizimi targe provë


Aplikim për rinovim të Dëshmisë së Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN

Ky shërbim i mundëson qytetarëve të aplikojnë online për rinovimin e DAPMJN pas mbarimit të afatit të vlefshmerisë.

Aplikim për rinovim të Dëshmisë së Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN


Aplikim për rinovim të Certifikatës së Kompetencës Profesionale CKP

Ky shërbim i mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur me dokumentin e vlefshëm për drejtues veprimtarie të ndërmarrjeve të transportit rrugor.

Aplikim për rinovim të Certifikatës së Kompetencës Profesionale CKP


Aplikim për rinovim të Certifikatës së Trajnimit ADR

Ky shërbim ju mundëson qytetarëve të aplikojnë online për rinovimin e certifikatës ADR.

Aplikim për rinovim të Certifikatës së Trajnimit ADR


Aplikim për ripajisje me Dëshmi Aftësie profesionale (humbje, dëmtim)

Aplikim online për ripajisje me Dëshmi Aftësie profesionale (humbje, dëmtim)"

Aplikim për ripajisje me Dëshmi Aftësie profesionale (humbje, dëmtim)


Aplikim për ripajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për makineri të rënda

Aplikim online për ripajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për makineri të rënda.

Aplikim për ripajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për makineri të rënda


Aplikim për transferimin e dosjes (për rinovim leje drejtimi për ndryshim vendbanimi)

Ky shërbim u vjen në ndihmë qytetarëve për të transferuar dosjen e drejtuesit të mjetit, nga një drejtori rajonale e shërbimeve të transportit rrugor (DRSHTRR) në një drejtori tjeter rajonale, për rastet kur kanë ndryshuar vendbanimin dhe për rastet kur kërkojnë të rinovojnë leje drejtimin.

Aplikim për transferimin e dosjes (për rinovim leje drejtimi për ndryshim vendbanimi)


Aplikim për vlerësim të kushteve të komoditetit

Ky është një shërbim që i mundëson qytetarëve/bizneseve të bëjnë rezervimin për të vlerësuar kushtet e komoditetit të mjetit që kanë në pronësi.

Aplikim për vlerësim të kushteve të komoditetit


Aplikim për zëvendësim të Certifikatës së Komptencës Profesionale CKP

Ky shërbim i mundëson qytetarëve të aplikojnë online për zëvendësimin e Certifikatës së Kompetencës Profesionale CKP.

Aplikim për zëvendësim të Certifikatës së Komptencës Profesionale CKP


Automjetet e mia

Ky shërbim u vjen në ndihmë qytetarëve/subjekteve për të marrë informacion online rreth automjeteve që zotërojnë.

Automjetet e mia


Certifikatë e Kontrollit Teknik të Sigurisë për mjetet motorrike, rimorkiot dhe gjysëmrimorkiot CEMT

Ky shërbim ii mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur me leje transporti (autorizim) ndërkombëtar multilateral shumë udhëtimësh dhe për një periudhë të caktuar kohe, për ushtrimin e veprimtarisë së transportit të mallrave ndërmjet dy ose më shumë shteteve anëtare të Forumit të Transportit Ndërkombëtar

Certifikatë e Kontrollit Teknik të Sigurisë për mjetet motorrike, rimorkiot dhe gjysëmrimorkiot CEMT


Certifikatë pronësie e mjetit

Ky shërbim u mundëson qytetarëve/ bizneseve të shohin online certifikatën e pronësisë së mjeteve që ata zotërojnë.

Certifikatë pronësie e mjetit


Kërkesë për ndryshim gjeneralitetesh

Ky shërbim i mundëson qytetarëve/bizneseve të aplikojnë online për të bërë rezervimin për ndryshimin e gjeneraliteteve të pronarit të mjetit.

Kërkesë për ndryshim gjeneralitetesh


Pikët e drejtuesit të mjetit

Ky shërbim u vjen në ndihmë drejtuesve të automjeteve për t'u informuar online mbi gjendjen e pikëve të lejes së drejtimit.

Pikët e drejtuesit të mjetit


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga