Easy Check për Kontrollin Teknik

You are here

Çfarë është shërbimi EASY CHECK PËR KONTROLL TEKNIK dhe kujt i ofrohet ?

Shërbimi “Easy Check për Kontrollin Teknik” i ofrohet të gjithë subjekteve që disponojnë automjete në kantiere duke mundësuar kryerjen e Kontrollit Teknik të mjeteve në ambientet e subjektit prej specialistëve të DPSHTRR, pa qenë nevoja për t’i sjellë mjetet në Qendrën e Kontrollit Teknik. Ky shërbim ofrohet nga të gjithë QKT pasi të jetë vlerësuar dhe verifikuar informacioni për llojet e mjeteve që kërkojnë shërbim.

Si funksionon?

Pasi të plotësohet dhe dërgohet formulari me të dhënat e subjektit dhe të mjeteve të cilat do t’i nënshtrohen Kontrollit Teknik (minimalisht 5 mjete), subjekti do të kontaktohet me telefon/e-mail nga stafi i QKT për përcaktimin e datës dhe orarit për Kontrollin Teknik.

Subjekti duhet të marrë masa për transportin e punonjësit apo punonjësve të DRSHTRR deri në ambientet ku ndodhen mjetet të cilat do t’i nënshtrohen Kontrollit Teknik.

Në një moment të dytë pas kryerjes së kontrollit, personi i autorizuar nga subjekti për kryerjen e veprimeve paraqitet në sportelet e QKT përkatëse për përmbylljen e procedurave të kontrollit teknik të mjeteve.

Pagesa për këtë shërbim kryhet ditën e paraqitjes në sportel me një kosto shtesë prej 1000 Lekë për mjet.

Të dhëna për kontakt:
Të dhëna për Mjetet

Unë i/e nënshkruari/a në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim te ligit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" të ndryshuar, autorizoj me vullnetin tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e mia personale, për qëllimin e marrjes së shërbimit dhe efekte statistikore.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga