Open Data: Statistika & Raporte

You are here

OPEN DATA DPSHTRR

ENGLISH

Një platformë online e cila mundëson të dhënat statistikore mbi mjetet e regjistruara dhe lejet e drejtimit në Shqipëri, shërbimet e ofruara nga DPSHTRR, si dhe për sigurinë rrugore. Për herë të parë, kjo platformë i ofron publikut akses në të dhëna statistikore dhe grafika të ngritura në trajtë shifrash dhe përqindjesh që ndihmojnë individët, subjektet dhe institucione të ndryshme për qëllime kërkimore dhe studimore. Ky shërbim risi synon transparencë në komunikim me qytetarët për të dhëna që merren nga sistemet e DPSHTRR. Të dhënat përditësohen në mënyrë të vazhdueshme.
Kërko, krahaso, analizo!

TË DHËNA 2022

 1. Mjete të regjistruara për herë të parë (Janar-Dhjetor 2022)
 2. Çregjistrime të përhershme të mjeteve 2022
 3. Mjete aktive në Regjistrin Kombëtar Shqiptar (deri më 30 Qershor 2022)
 4. Mjete aktive në Regjistrin Kombëtar Shqiptar (deri më 31 Dhjetor 2022)

*Për të shkarkuar të dhënat duhet të aksesoni platformën (logoheni) nga një llogari (adresë) gmail. Për çdo paqartësi na shkruani në adresën dpshtrr@dpshtrr.gov.al.


TË DHËNA 2021

 1. Mjete të regjistruara për herë të parë (Janar-Dhjetor 2021)
 2. Çregjistrime të përhershme të mjeteve 2021
 3. Mjete aktive në Regjistrin Kombëtar Shqiptar (deri më 30 Qershor 2021)
 4. Mjete aktive në Regjistrin Kombëtar Shqiptar (deri më 31 Dhjetor 2021)

*Për të shkarkuar të dhënat duhet të aksesoni platformën (logoheni) nga një llogari (adresë) gmail. Për çdo paqartësi na shkruani në adresën dpshtrr@dpshtrr.gov.al.


TË DHËNA 2020

 1. Mjete të regjistruara për herë të parë 2020
 2. Çregjistrime të përhershme të mjeteve 2020
 3. Mjete aktive në Regjistrin Kombëtar Shqiptar (deri më 31 Dhjetor 2020)

*Për të shkarkuar të dhënat duhet të aksesoni platformën (logoheni) nga një llogari (adresë) gmail. Për çdo paqartësi na shkruani në adresën dpshtrr@dpshtrr.gov.al.


TË DHËNA 2019

 1. Mjete të regjistruara për herë të parë (Janar - Dhjetor 2019)

*Për të shkarkuar të dhënat duhet të aksesoni platformën (logoheni) nga një llogari (adresë) gmail. Për çdo paqartësi na shkruani në adresën dpshtrr@dpshtrr.gov.al.

TË DHËNA 2022

 1. Drejtues Mjeti
 2. Ecuria e kualifikimeve për leje drejtimi, sipas viteve (2010-2022)

TË DHËNA 2021

 1. Drejtues mjeti
 2. Ecuria e kualifikimeve për leje drejtimi, sipas viteve (2010-2021)
 3. Leje Drejtimi të konvertuara

TË DHËNA 2020

 1. Drejtues mjeti
 2. Ecuria e kualifikimeve për leje drejtimi (sipas viteve 2010 - 2020)

TË DHËNA ARKIVE DERI NË 31 DHJETOR 2019

Sipas llojit dhe kategorisë së Lejes së Drejtimit

 

Shifrat sipas Drejtuesit të mjetit

Shifrat sipas Drejtuesit të mjetit Nr
Kategori Leje Drejtimi (Total) 1 421 020
Drejtues Mjeti 1 041 000

 

14210201041000NrKategori Leje Drejtimi (Total)Drejtues Mjeti0k250k500k750k1000k1250k1500k

 

 

 

 

Shifrat sipas Kategorive të Lejeve të Drejtimit

Shifrat sipas Kategorive të Lejeve të Drejtimit Nr
Drejtues mjeti me vetëm 1 kategori Leje Drejtimi 801 815
Drejtues mjeti me 2+ kategori Leje Drejtimi 239 185

 

Drejtues mjeti me vetëm 1 kategori Leje DrejtimiDrejtues mjeti me 2+ kategori Leje Drejtimi

 


 

Lejet e drejtimit sipas kategorive

Kategoritë e Lejeve të Drejtimit Numri
B 1 007 130
C 180 311
D 60 807
A 52 803
BE 43 146
CE 38 536
DE 31 096
A2 6 205
D1 342
AM 420
C1 152
B1 16
A1 50
C1E 4
D1E 2

 

BCDABECEDEA2D1AMC1B1A1C1ED1E

 


Sipas moshës dhe gjinisë së Drejtuesit të Mjetit

 

Drejtuesit e Mjetit sipas moshës

Mosha e Drejtuesve të mjetit Numër
18-24 vjeç 124 920
25-35 vjeç 249 840
36-45 vjeç 218 610
46-55 vjeç 197 790
56-65 vjeç 166 560
66+ vjeç 83 280

 

18-24 vjeç25-35 vjeç36-45 vjeç46-55 vjeç56-65 vjeç66+ vjeç

 


 

Drejtuesit e mjeteve sipas gjinisë

Drejtues Mjeti 1 041 000
Meshkuj 801 815
Femra 239 185

 

MeshkujFemra

 


Sipas vendbanimit dhe kategorisë

 

Drejtuesit sipas vendbanimit dhe kategorive të Lejeve të Drejtimit

Vendbanimi Drejtues mjeti me vetëm 1 kategori Leje Drejtimi Drejtues mjeti me 2+ kategori Leje Drejtimi Drejtues Mjeti
TIRANË 262 631 64 138 326 769
DURRËS 64 223 15 996 80 219
ELBASAN 44 713 17 976 62 689
SHKODËR 48 778 11 704 60 482
FIER 41 862 16 475 58 337
VLORË 38 777 14 969 53 746
KORÇË 25 505 10 999 36 504
BERAT 22 894 10 758 33 652
LUSHNJE 26 053 7 320 33 373
LEZHË 19 950 5 868 25 818
KAVAJË 17 681 4 164 21 845
KRUJË 13 765 4 563 18 328
KURBIN 13 145 4 086 17 231
POGRADEC 12 712 3 056 15 768
GJIROKASTËR 10 335 5 242 15 577
SARANDË 9 859 4 781 14 640
DIBËR 11 346 2 838 14 184
LIBRAZHD 11 118 2 317 13 435
KUKËS 8 624 3 606 12 230
MAT 8 146 2 340 10 486
MALËSI E MADHE 8 361 1 769 10 130
KUÇOVË 6 845 2 111 8 956
MIRDITË 5 675 1 684 7 359
BULQIZË 5 756 1 623 7 379
MALLAKASTËR 5 682 1 662 7 344
PEQIN 4 812 1 438 6 250
Vendbanime të tjera me më pak se 5,000 Drejtues mjeti (Tepelenë, Devoll, Gramsh,Përmet etj), ose të papërcaktuara 52 567 15 702 68 269

 

26263164223447134877841862387772550522894260531995017681137651314512712103359859113461111886248146836168455675575656824812481264138159961797611704164751496910999107587320586841644563408630565242478128382317360623401769211116841623166214381438Drejtues mjeti me vetëm 1 kategori Leje DrejtimiDrejtues mjeti me 2+ kategori Leje DrejtimiDrejtues MjetiTIRANËDURRËSELBASANSHKODËRFIERVLORËKORÇËBERATLUSHNJELEZHËKAVAJËKRUJËKURBINPOGRADECGJIROKASTËRSARANDËDIBËRLIBRAZHDKUKËSMATMALËSI E MADHEKUÇOVËMIRDITËBULQIZËMALLAKASTËRPEQINVendbanime të tjera0k50k100k150k200k250k300k

 


Sipas vendbanimit dhe gjinisë së Drejtuesit të Mjetit

 

Drejtuesit sipas vendbanimit dhe gjinisë

Vendbanimi Drejtues Mjeti Meshkuj Femra % e Drejtueseve Femra
TIRANË 326 769 225 535 101 234 31%
DURRËS 80 219 60 245 19 974 25%
ELBASAN 62 689 47 817 14 872 24%
SHKODËR 60 482 46 051 14 431 24%
FIER 58 337 47 755 10 582 18%
VLORË 53 746 39 031 14 715 27%
KORÇË 36 504 27 677 8 827 24%
BERAT 33 652 26 568 7 084 21%
LUSHNJE 33 373 28 069 5 304 16%
LEZHË 25 818 19 359 6 459 25%
KAVAJË 21 845 17 620 4 225 19%
KRUJË 18 328 15 280 3 048 17%
KURBIN 17 231 14 116 3 115 18%
POGRADEC 15 768 13 765 2 003 13%
GJIROKASTËR 15 577 11 182 4 395 28%
SARANDË 14 640 11 195 3 445 24%
DIBËR 14 184 12 679 1 505 11%
LIBRAZHD 13 435 11 469 1 966 15%
KUKËS 12 230 9 764 2 466 20%
MAT 10 486 9 115 1 371 13%
MALËSI E MADHE 10 130 8 133 1 997 20%
KUÇOVË 8 956 7 787 1 169 13%
MIRDITË 7 359 6 180 1 179 16%
BULQIZË 7 379 6 711 668 9%
MALLAKASTËR 7 344 6 773 571 8%
PEQIN 6 250 5 998 252 4%
Vendbanime të tjera 68 269 61 442 6 827 10%

 

26263122553560245478174605147755390312767726568280691935917620152801411613765111821119512679114699764911581337787618067116773599861442641381012341997414872144311058214715882770845304645942253048311520034395344515051966246613711997116911796685712526827MeshkujFemraTIRANËTIRANËDURRËSELBASANSHKODËRFIERVLORËKORÇËBERATLUSHNJELEZHËKAVAJËKRUJËKURBINPOGRADECGJIROKASTËRSARANDËDIBËRLIBRAZHDKUKËSMATMALËSI E MADHEKUÇOVËMIRDITËBULQIZËMALLAKASTËRPEQINVendbanime të tjera0k50k100k150k200k250k300k

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga