Lëshimi i lejedrejtimit / vërtetimeve

You are here

Lëshimi i lejedrejtimit të Përkohshëm

Për rastet e humbjes, vjedhjes ose shkatërrimit të lejedrejtimit, zotëruesi i saj duhet që brenda 48 orëve të bëjë denoncim në organet e policisë, të cilat lëshojnë vërtetim për këtë denoncim.

Në këtë rast, me kërkesë të qytetarit, lëshohet lejedrejtimi e përkohshme me afat vlefshmërie 30 ditë.


Dokumentacioni

Për pajisjen me lejedrejtimi të përkohshme, i interesuari paraqitet pranë DRSHTRR-së ku ka vendbanimin dhe dorëzon:

 • vërtetimin e denoncimit për humbje, vjedhje apo shkatërrim të lejedrejtimit, të lëshuar nga organet e policisë,
 • deklaratën e marrjes së përgjegjësisë administrative, model D/DPA,
 • dokument identifikimi të vlefshëm dhe fotokopjen përkatëse. Karta e identitetit ose pashaporta (për shtetasit e huaj) verifikohet dhe i kthehet qytetarit; Shtetasit e  huaj duhet të dorëzojnë kopjen e noterizuar dhe të përkthyer të pashaportës si dhe kopje të noterizuar të lejeqëndrimit, të vlefshme,
 • fotografi me ngjyra, 1 (një) copë,  me përmasa 4 x 5 cm,
 • mandat pagesën prej 600 lekë për tarifën e shërbimit për pajisje me lejedrejtimi të përkohshme.

Pajisja me lejedrejtimi të përkohshme bëhet menjëherë pas dorëzimit të dokumentacionit.

Lejedrejtimi e përkohshme është e vlefshme vetëm në Republikën e Shqipërisë.

Lëshimi i lejedrejtimit Ndërkombëtar

Lejedrejtimi ndërkombëtare që lëshohet në Republikën e e Shqipërisë është konform Konventës së Vjenës “Mbi qarkullim rrugor”, e 8 Nëntorit 1968, e ndryshuar, dhe ka vlefshmëri 3 vjet. Megjithatë, nëse në kohën e lëshimit, lejedrejtimi kombëtare ka një periudhë të vlefshmërisë së mbetur prej më pak se tre vjetësh, lejedrejtimi ndërkombëtare do të ketë datën e skadimit që përkon me atë të lejedrejtimit kombëtare.

Mbajtësi i lejedrejtimit kombëtare të vlefshme, për tu pajisur me lejedrejtimi ndërkombëtare, mund të aplikojë pranë çdo Drejtorie Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor, pavarësisht vendbanimit.


Dokumentacioni dhe tarifat

 • dokument identifikimi të vlefshëm (origjinali verifikohet dhe i kthehet) së bashku me fotokopjen,
 • lejedrejtimin kombëtare të vlefshme (origjinali verifikohet dhe i kthehet) së bashku me fotokopjen,
 • 1 (një) foto me ngjyra, me përmasa 4 cm x 5 cm,
 • mandat pagesën prej 500 lekë për tarifën e shërbimit për pajisje me lejedrejtimi ndërkombëtare.

Qytetari pajiset me lejedrejtimi ndërkombëtare menjëherë.

Lëshimi i vërtetimeve për lejedrejtimi

Lëshohen nga Drejtoria Rajonale nën juridiksionin e së cilës ndodhet vendbanimi i qytetarit. Janë dy modele vërtetimesh për lejedrejtimi, vërtetim për brenda vëndit dhe vërtetim për jashtë vëndit.

Vërtetimi për lejedrejtimi nuk është i vlefshëm për drejtim mjeti, lëshohet me kërkesë të qytetarit, për efekt dokumenti.


Dokumentacioni dhe tarifat

 • kërkesën,
 • kartën e identiteti së bashku me fotokopjen,
 • lejedrejtimin së bashku me fotokopjen,
 • mandat pagesën prej 200 lekë për tarifën e shërbimit.

Vërtetimi lëshohet pas 6 ditëve nga data e aplikimit.