Raporti i Kontrollit Teknik Janar - Shtator 2022

You are here

Raporti i Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore për periudhën Janar - Shtator 2022.

Janë paraqitur për testim 283,125 mjete, nga të cilat:

  • Automjete (4+1/8+1) 83.3%
  • Kamion 9.5%
  • Motomjete 4.3%
  • Autobusë 1.6%
  • Rimorkio 1.1%
  • Mjete ndërtimi/punime toke 0.2%
  • 86,987 (30.7% e totalit të mjeteve) janë ngelur/refuzuar, për problematika si: mangësi vizuale e funksionale, sistem frenimi e drejtimi, gomat, sistem shkarkimi i gazrave, rrjedhje vajra, ulje e kilometrazhit, defekte, etj. 

Ndalohet rreptësisht: ulja e kilometrazhit; odometri jofunksional; ndryshimi konstruktiv dhe errësimi i xhamave pa certifikim; orvatjet për rryshfete. Kujdes: çdo ditë, shërbimi i Kontrollit Teknik  ngel me qindra mjete të pariparuara e me mangësi teknike ose funksionale. 

Rezervoni online orarin për kontrollin teknik të mjetit: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx...

Denonconi çdo anomali të mjeteve rrugore në: www.dpshtrr.gov.al


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga