Raporti i Kontrollit Teknik të Mjeteve Rrugore: Janar - Qershor 2022

You are here

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka përgatitur raportin për  6-mujorin e parë të vitit 2022, ku  janë paraqitur për testim mbi kontrollin teknik 163,316 mjete, nga të cilat janë:

  •  Automjete (4+1/8+1) 83.8%
  • Kamion 8.9%
  • Motomjete 4.9%
  • Autobus 1.2%
  • Rimorkio 1%Mjete ndërtim/punë toke 0.2%

 Rreth  50,010 (31% e totalit te mjeteve) janë ngelur/refuzuar, për problematika si: mangësi vizuale e funksionale, sistemi i frenimit, sistemi i shkarkimit të gazrave, etj.

Rezervoni online orarin për kontrollin teknik të mjetit: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx...

DENONCO ÇDO ANOMALI të mjeteve rrugore në webin e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor : www.dpshtrr.gov.al


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga