Verifiko nëse Mjeti ka një Denoncim Aktiv për Ndotje Mjedisore

Normat dhe aktet në zbatim të Ligjit Nr.8378, datë 22.07.1988 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, udhëhiqen nga parimi i sigurisë së lëvizjes në rrugë, duke ndjekur objektivat e një lëvizjeje racionale, mbrojtjes së mjedisit dhe kursimit të energjisë.

DPSHTRR është angazhuar në marrjen e disa nismave për mbrojtjen e mjedisit nga ndotja, ku ndër të tjera është krijuar dhe platforma elektronike “DENONCO”, në adresë të cilës vijnë çdo ditë një sërë denoncimesh për mjete që shkaktojnë ndotje mjedisore.

Referuar pikës Nr.5, të nenit 79, të Kodit Rrugor “Drejtuesi i mjetit është i detyruar të kontrollojë gjendjen teknike të mjetit para nisjes dhe gjatë udhëtimit për të shmangur aksidentet e mundshme. Qarkullimi i mjetit me të meta teknike ndëshkohet me masë administrative.”

Pas denoncimit online, DPSHTRR njofton zyrtarisht pronarin e mjetit, Drejtorinë e Policisë Vendore, SGS Automotive Albania si dhe merr masa shtrënguese në sistemin elektronik e-DPSHTRR. Ky mjet do të rezultojë me denoncim AKTIV në sistem deri në momentin që qytetari do të vërtetojë marrjen e masave të nevojshme për plotësimin e kushteve teknike të qarkullimit në rrugë.


 

KËRKO MJETIN ME TARGË

( Formati AA111AA - pa hapësira )

VËRTETO KONTROLLIN E KRYER MBI MJETIN PAS DENONCIMIT

Ngarko Dokumentin
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.

Unë i/e nënshkruari/a në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim te ligit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" të ndryshuar, autorizoj me vullnetin tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e mia personale, për qëllimin e marrjes së shërbimit dhe efekte statistikore.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga