Kontrolli teknik i mjeteve rrugore i kthehet DPSHTRR-së nga janari 2021 ku do të ofrohet me standarde më të larta falë shumë lehtesive të reja në shërbim.

You are here

DPSHTRR: Kontrolli teknik i kthehet shtetit!