Aplikim për heqjen dhe shtimin e orareve në linjat e transportit ndërqytetas

You are here

Në zbatim të Udhëzimit Nr. 7, datë 31.12.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin Nr. 5628, datë 18.11.2016 “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse”, dhe Urdhërit Nr. 117, datë 17.02.2021, të Drejtorit të Përgjithshëm të DPSHTRR-së, shtimi dhe heqja e numrit të orareve në linjat e rregullta të transportit ndërqytetës të udhëtarëve do të bëhet pas shqyrtimit të dokumentacionit nga Komisioni Vlerësues, duke u bazuar në:

Informacion mbi Dokumentet:

  1. Kërkesës së argumentuar të Bashkisë përkatëse;
  2. Kërkesës së subjektit;
  3. Marrëveshjen midis dy shoqërive respektive partnere për rakordimin e orareve.
Të dhënat e Administatorit
Ngarko dokumentet
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.

Kujdes!

  • Pas dërgimit të aplikimit, qëndroni në pritje të pergjigjes nga Komisioni i Vlerësimit. Ky Komision brenda 30 ditëve merr në shqyrtim aplikimin si dhe njofton me email dhe shkresë për pranimin ose refuzimin e kërkesës.
  • Për çdo problem ose paqartësi na shkruani te adresa e-mail: drejtoriacertifikimit@dpshtrr.gov.al.