Certifikatë ECMT/CEMT

You are here

Në zbatim të udhëzimit të MTI, nr.15, datë 24.07.2007 “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor” (i ndryshuar).

Kujdes: Me implementimin e sistemit të ri e-DPSHTRR, për pajisjen me akt – komoditeti marrëdhënia e qirasë duhet të jetë e pasqyruar në lejen e qarkullimit.

INFORMACION MBI DOKUMENTAT

1. Dokument identifikimi
2. Certifikatë e Kontrollit Teknik të Mjeteve Rrugore – SGS
3. CEMT origjinal:

    3.1 CEMT origjinal për mjetet motorike (ngjyrë jeshile):

a) kokë tërheqëse
b) kamion
c) ATP, ATV

   3.2. CEMT origjinal për mjetet pa motor lëshuar nga prodhuesi ose DPSHTRR (ngjyrë e verdhë):

         a) rimorkio
         b) gjysëm rimorkio

  4. Pagesa prej 1500 lekë për shërbimin për çdo mjet në numrat e llogarisë si më poshtë:

  • CREDINS BANK  ALL – IBAN  AL79 2121 1346 0000 0000 0017 0777
  • BKT ALL - AL59 2051 1014 0004 39CL PBCL ALLO
  • ABI BANK  ALL – AL74 2101 1067 0000 0000 0015 4608
  • RAIFFEISEN BANK  ALL – AL36 2021 1013 0000 0001 0040 2437
  • UNION BANK ALL – AL77 2141 1302 0111 1038 9203 0111
  • TIRANA BANK ALL  – AL29 2061 1107 0000 1153 1208 6100
  • INTESA SAN PAOLO ALL – AL61 2081 1008 0000 0020 0853 0701

   Kujdes!

   • * Pas dërgimit të aplikimit, qëndroni në pritje të emailit me përllogaritjen e tarifës për këtë Certifikatë.
   • * Afati, sipas Certifikatës së Kontrollit Teknik.
   • * Për çdo problem ose paqartësi na shkruani te adresa e-mail: drejtoriacertifikimit@dpshtrr.gov.al.

   Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga