Drejtoria e Targave dhe Shtypshkrimeve (DTSH)

You are here

Drejtoria e Targave dhe Shtypshkrimeve (DTSH)


Objekti: Rikonstruksion i DTSH.

Autoriteti Kontraktor: DPSHTRR.

Kontraktues: Shoqëria “BE-IS” shpk.

Mbikqyrës i punimeve: BOE “M.A.K. Studio” & “A&E ENGINEERING” shpk.

Vlera: 13,690,514 lekë pa TVSH

           16,428,617 lekë me TVSH

Fillimi i punimeve: 26/06/2020.

Afati i ekzekutimit të punimeve: 3 muaj.

Godina e DTSH-së organizohet në dy objekte:

Objekti 1 - Repartet e punës që zhvillohen në një sipërfaqe prej 450 m2 dhe sipërfaqe e jashtme 420 m2.

Objekti 2 - Magazina e cila ka një sipërfaqe prej 390 m2.

Ndërhyrjet konsistojnë në:

 • Sistemim i ambientit të jashtëm.
 • Riparim dhe shtrim i rrugës së hyrjes.
 • Disiplinim i ujrave të shiut.
 • Ndërhyrje të lehta në murin rrethues.
 • Hidroizolim i tarracave të dy godinave.
 • Suvatim i mureve të brendshme në pjesën ku suvatimi i vjetër është i degraduar.
 • Shtrim me pllaka gres porcelanat i sipërfaqes së brendshme në të dy objektet dhe tualetet.
 • Riparim dhe zëvendësim i dyerve dhe dritareve (aty ku paraqitet e nevojshme).
 • Rrjet ndricimi, telefonie dhe sistem i mbrojtjes kundër zjarrit.
 • Pajisje me kondicionerë.
 • Lyerje e ambienteve të brendshme, të jashtme dhe murit rrethues.

 

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga