DRSHTRR GJIROKASTËR

You are here

DRSHTRR GJIROKASTËR


Shërbimet 2022: 
57,761
Drejtues Mjeti Aktiv 2022: 
28,941
Mjete Aktive 2022: 
17,655

Të dhëna teknike

Objekti

Rikonstruksion i DRSHTRR Gjirokastër;

Rikonceptim dhe unifikim i veshjeve strukturore;

Rikonceptim I pistës së testimit praktik të kandidatëve për t'u pajisur me Leje Drejtimi

Autoriteti Kontraktor

DPSHTRR

Kontraktues

“2N” shpk

Mbikqyrës i punimeve

“NET GROUP” shpk

Vlera me TVSH

7,769,972 lekë

Afati i ekzekutimit të punimeve

13/05/2020

Afati i ekzekutimit të punimeve

3 muaj

 

Ndërhyrjet

Punime në ambientet e brendshme të dy godinave adminsitrative

Ndërhyrje në fasadat e objekteve

Sistemimi i sheshit të jashtëm

Pistë e re për Testin e Parkimit

 

 

 • Punime hidroizolimi, kullim i ujrave të tarracave;
 • Punime suvatimi, patinimi;
 • Zëvendësim dyer/dritaresh;
 • Tualete të reja;
 • Sipërfaqja totale 380m2;
 • Godina 1 me sip=140m2, zhvillohet në dy kate;
 • Godina 2 me sip=240 m2, zhvillohet në dy kate;

 

 

 • Asflatim i ri;
 • Riorganizim i qarkullimit të automjeteve dhe këmbësoreve nëpërmjet sinjalisitikës horizontale dhe vertikale;
 • Sipërfaqe pushimi/pritje/ lulishte;
 • Disiplinim i ujrave siërfaqsor;
 • Sipërfaqja totale 460m2.

 

 

 


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga