Kontrolli teknik i mjeteve

You are here

 

NJOFTIM PËR RINISJEN E SHËRBIMIT TË KONTROLLIT TEKNIK TË MJETEVE

 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit njofton që shërbimi i Kontrollit Teknik do të rinisë sipas një kalendari të mirëorganizuar sipas kategorive më prioritare për transportin rrugor, përkatësisht:

Nga data 31 maj 2021 rinis shërbimi i Kontrollit Teknik sipas një grafiku të planifikuar për:

 • Kamionët, rimorkiot dhe tërheqësit të cilëve iu ka skaduar Certifikata e mëparshme e Kontrollit Teknik e lëshuar nga SGS;
 • Të gjitha mjetet në pronësi të institucioneve shtetërore.

Pas një njoftimi të dytë nga DPSHTRR me data të përcaktuara për muajin qershor dhe me mundësi rezervimi të datës dhe orës për kryerjen e shërbimit të Kontrollit Teknik në çdo Qendër të Kontrollit Teknik, do të vijohet me:

 • Të gjitha mjetet e përdorura të regjistruara për herë të parë në Republikën e Shqipërisë nga data 1 janar 2021 të cilat nuk janë pajisur ndonjëherë me Certifikatë të Kontrollit Teknik;
 • Të gjitha mjetet të cilave u ka përfunduar Certifikata e Kontrollit Teknik deri në datën 23 dhjetor 2020 (nga hyrja në fuqi e Aktit Normativ) ose nuk e kanë kaluar Kontrollin Teknik dhe duhet të riparaqiteshin brenda datës 31 dhjetor 2020;
 • Mjete të tjera rrugore për transport mallrash të rrezikshme;
 • Mjete rrugore për transportin e udhëtarëve ndërkombëtar dhe ndërqytetës (lloji autobus);
 • Taksitë, autoshkollat dhe mjetet e tjera në pronësi të subjekteve.

Të gjitha autoveturat të cilat janë pajisur me Certifikatë të Kontrollit Teknik gjatë periudhës 1 janar – 31 dhjetor 2020, do të njoftohen nga DPSHTRR në një moment të dytë për shtyrjen e afatit të vlefshmërisë nga 1 vit në 2 vjet, për shkak të ndryshimeve të përcaktuara në Kodin e Ri Rrugor. Gjatë kësaj periudhe pritjeje, të gjithë drejtuesit e mjeteve që bëjnë pjesë në këtë kategori, nuk do të penalizohen nga organet e kontrollit në rrugë. Sigurohuni që gjatë udhëtimit me mjet, të keni me vete Certifikatën e Kontrollit Teknik të lëshuar në vitin 2020, si dhe vërtetimin e pagesës së taksave vjetore brenda afatit të përcaktuar:

 

VINI RE: Të gjitha mjetet, pavarësisht nëse preken apo jo nga ndryshimet e këtij shërbimi, duhet të vijojnë të paguajnë rregullisht taksat vjetore të mjeteve në afatet ekzistuese, pranë drejtorive rajonale e nënzyrave të DPSHTRR ose përmes e-Albania online!

 

Mjetet e reja me 0 km:

 1. Të gjitha mjetet e reja të llojit autoveturë, ATP dhe motomjete, përjashtuar ambulancat dhe taksitë, të cilat regjistrohen për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, mund të qarkullojnë pa kryer kontrollin teknik për një afat tre vjeçar nga data e regjistrimit për herë të parë!
 2. Të gjitha mjetet e tjera të reja të ndryshme nga sa më lart, të cilat regjistrohen për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, mund të qarkullojnë pa kryer kontrollin teknik për një afat një vjeçar nga data e regjistrimit për herë të parë!

*Mjet i ri quhet çdo mjet, i cili nuk është regjistruar në asnjë shtet më parë.


Kontrolli Teknik është kontrolli i sistemeve të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove, që kanë rëndësi për sigurinë e qarkullimit rrugor.

Gjatë këtij procesi kryhen dy tipe kontrollesh, kontrolli i funksionimit të sistemeve mekanike dhe kontrolli vizual i tyre. Ndër to përmendim:

 • Kontrolli i emetimit të gazrave;
 • Sistemi i drejtimit;
 • Sistemi i ndriçimit;
 • Sistemi i amortizimit;
 • Sistemi i frenimit;
 • Testimi i konvergjencës;
 • Kontrolli i pjesëve xhenerike;
 • Kontrolli i pjesëve motorike;
 • Kontrolli vizual i mjetit;
 • Kontrolli vizual i gomave;
 • Kontrolli vizual i bordit (rripave të sigurimit);
 • Kontrolli vizual i impiantit të furnizimit;
 • Etj.

Të gjitha mjetet e reja me KM 0, të cilat regjistrohen për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, përjashtohen nga Kontrolli Teknik i mjeteve. Kjo kategori mjetesh vijon procedurat direkt te sporteli i Regjistrimit të Mjeteve duke regjistruar mjetin, paguar taksat vjetore dhe duke u pajisur në moment me një shënim të posaçëm te Leja e Qarkullimit, (pa paraqitur mjetin pranë Qendrës së Kontrollit Teknik) me afat vlefshmërie 3 vjet nga dita e regjistrimit.

*Mjet i ri quhet çdo mjet, i cili shoqërohet me dokumentacion teknik origjinal dhe që nuk është regjistruar në asnjë shtet më parë.

Sapo të rihapet shërbimi i Kontrollit Teknik çdo qytetar, sipas grafikut të përcaktuar më sipër, duhet të aksesojë/logohet në llogarinë e tij në e-Albania dhe të klikojë në hapësirën REZERVIM ONLINE PËR KRYERJEN E KONTROLLIT TEKNIK TË AUTOMJETIT (së shpejti do të publikohet shërbimi në e-Albania dhe do të ketë njoftim publik).

Qytetarët duhet të plotësojnë të dhëna si:

 • Targa e mjetit në pronësi ose Targa dhe Shasia e një mjeti tjetër (7 karakteret e fundit), në rast se mjeti nuk është në pronësinë e aplikuesit.
 • Drejtoria Rajonale ku do të kryhet ky shërbim.
 • Data dhe ora e marrjes së shërbimit.

Menjëherë pas dërgimit të rezervimit, aplikuesi do të marrë një email konfirmimi me të dhënat e mësipërme në adresën elektronike që ka vendosur në llogarinë e tij në e-Albania.

Çdo qytetar mund të kryejë një rezervim për mjetin në pronësi dhe për çdo mjet tjetër jo në pronësi të tij duke vendosur targën dhe shasinë. Aplikuesi dhe zotëruesi i mjetit (në rast se nuk janë i njëjti person), kanë të drejtë të anulojnë një rezervim deri 24 orë para orarit të përzgjedhur, pasi rezulton një rezervim aktiv në llogarinë e tyre në e-Albania.

Në rast se mjeti nuk shfaqet në listën e mjeteve në pronësi ose vërehet ndonjë problematikë tjetër, mund të dërgohet email në adresën: helpdesk@e-albania.al ose dpshtrr@dpshtrr.gov.al.

Në rast se një shtetas i huaj aplikon për këtë shërbim, duhet të përzgjedhë në e-Albania opsionin Identifikim si Shtetas i Huaj për të vijuar me procedurën.

Kontrolli Teknik mund të kryhet pranë çdo drejtorie rajonale, pra nuk është e nevojshme që qytetarët të paraqiten pranë DRSHTRR-së ku rezulton dosja e mjetit ose ku kanë vendbanimin. Në rast se nuk është kaluar kontrolli i parë, atëherë është e detyrueshme që rikontrolli të kryhet në po të njëjtën Qendër të Kontrollit Teknik (DRSHTRR).

KUJDES! Është përgjegjësi e çdo qytetari të kontrollojë paraprakisht gjendjen e mjetit, Lejen e Qarkullimit, targën dhe çdo dokument tjetër para se të paraqitet për Kontrollin Teknik. Në rast se ka ndonjë gabim në Lejen e Qarkullimit ose të dhëna të papërditësuara, është e nevojshme paraqitja pranë sportelit të Regjistrimit te Mjetit për Lejen e re ose për korrigjimin e gabimit.

Çdo qytetar duhet të paraqitet te zyra e taksave për shlyerjen e detyrimeve vjetore dhe pagesën e gjobës KTV (për mjetet që nuk janë paraqitur deri me datë 23.12.2020). Tashmë, me kryerjen e Kontrollit Teknik nga DPSHTRR, nuk është më e nevojshme pajisja me vërtetimin e pagesës së taksave, pasi punonjësi i Kontrollit Teknik e verifikon direkt në sistem nëse janë shlyer apo jo detyrimet.

Më pas, vetëm personat që kanë nje rezervim aktiv në sistem mund të paraqiten (15 minuta nga koha e rezervimit) pranë sportelit të Qendrës së Kontrollit Teknik dhe pas pagesës së faturës mjeti kalon për kontroll. Në rast se mjeti kalon Kontrollin Teknik, pajiset me Certifikatë në varësi të llojit të mjetit dhe afateve të përcaktuara sipas ligjit në fuqi.

Para mbërritjes në Qendrën e Kontrollit Teknik, mjeti duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

 1. Të jenë paguar të gjitha detyrimet e mjetit (taksat dhe gjobat).
 2. Të ketë një policë të vlefshme sigurimi.
 3. Mjeti të jetë i pastër brenda dhe jashtë.
 4. Të jetë hequr gjithçka që mund të pengojë procedurën e Kontrollit Teknik.
 5. Automjetet e pajisura me tahograf duhet të kenë një Certifikatë të vlefshme Tahograf, të lëshuar nga ofiçinat e autorizuara.
 6. Nëse automjeti është i pajisur me xhama të errësuar, duhet të ketë Certifikatë Miratimi për Xhama të Errësuar, të vlefshme nga DPSHTRR.

*Nëse kushtet e mësipërme nuk do të respektohen, mjeti nuk do të pranohet për shërbimin e Kontrollit Teknik.

Mjetet e regjistruara në emër të Trupës Diplomatike, personave invalidë si dhe të gjithë motorët dhe ciklomotorët, nuk kanë nevojë të kryejnë një rezervim paraprak në e-Albania, por mund të vijojnë direkt te Qendra e Kontrollit Teknik për marrjen e sherbimit.

*Në rast se Kontrolli Teknik do të kryhet në qytetin e Tiranës, duhet të keni parasysh se:

 • Në NSHRAK kryhen veprime përsonat invalidë, Trupën Diplomatike, kategoritë e automjeteve M1, motorët dhe ciklomotorët.
 • Në Fushë Prezë kryejnë veprime të gjitha mjetet e tjera.

Në rast se gjatë kontrollit të mjetit, konstatohen parametra jo të përshtatshëm për kalimin e mjetit, qytetarët do të pajisen me raportin teknik sqarues, ku pasqyrohen arsyet përse mjeti nuk ka kaluar testin e Kontrollit Teknik dhe vijohet në një moment të dytë për rikontroll vetëm për atë zë/ato zëra. Afati maksimal për rikontroll është 30 ditë. Gjatë kësaj kohe duhet të merren masa nga zotëruesi i mjetit për riparimin ose sistemimin e mjetit. Në rast se kalohet afati i përcaktuar prej 30 ditësh, duhet të rinisë procedura nga e para së bashku me pagesën e gjobës KTV dhe atë të Kontrollit Teknik. Brenda këtij afati 30 ditor mjeti ka të drejtë të kryejë deri në 2 riteste për parametrat mekanikë dhe 1 ritest për parametrat vizual.

Në rast rikontrolli të mjetit, nuk është e nevojshme të rezervohet orar në e-Albania. Rikontrolli kryhet vetëm në Qendrën e Kontrollit Teknik (DRSHTRR), në të cilën mjeti nuk e ka kaluar kontrollin fillestar.

Në rast humbje ose dëmtim të Certifikatës së Kontrollit Teknik të lëshuar nga SGS, qytetarët nuk do të pajisen me një Certifikatë të re ose dublikat, por duhet të paraqiten te sporteli i Qendrës së Kontrollit Teknik për të vërtetuar nëse ka një kontroll të mëparshëm të vlefshëm dhe të pajiset me vulën përkatëse në Lejen e Qarkullimit.

Në rast humbje ose dëmtim të Certifikatës së re të Kontrollit Teknik të lëshuar nga DPSHTRR, qytetarët mund të paraqiten pranë çdo Qendre të Kontrollit Teknik (DRSHTRR), pa rezervuar takim në e-Albania, për pajisjen me dublikat.

 • Në rast se asnjë nga të dhënat në Lejen e Qarkullimit nuk ka ndryshuar (ndryshim konstruktiv, ndryshim pronësie, etj.), nuk është e nevojshme të dërgohet mjeti te Qendra e Kontrollit Teknik. Qytetarët mund të paraqiten në çdo moment dhe pas pagesës së dublikatit, pajisen me Certifikatë të re.
 • Në rast se kanë ndryshuar të dhënat e mjetit (ndryshim konstruktiv, ndryshim pronësie, etj.) dhe këto janë reflektuar në sistem dhe qytetari është pajisur me Lejen e re të Qarkullimit, Certifikata e re do të përmbajë të dhënat e reja.
 • Në rast se janë kryer ndryshime në mjet dhe këto nuk janë pasqyruar në Lejen e Qarkullimit, duhet të kryen të gjitha procedurat për përditësimin e tyre në sistem dhe të pajisjen me Leje Qarkullimi të re, pranë sportelit të Regjistrimit të Mjeteve në DRSHTRR-në ku rezulton dosja e mjetit ose ku qytetari ka vendbanimin.
 • Në rast se nuk janë reflektuar ndryshimet në sistem (ndryshim konstruktiv, ndryshim pronësie, etj.) dhe nuk deklarohen, Certifikata do të riprodhojë të dhënat që merr automatikisht nga sistemi. Në këtë rast, përgjegjësia për mosdeklarim bie mbi zotëruesin e mjetit.

*Në të gjitha rastet e mësipërme, Certifikata e re (dublikati) do të printohet me afatin e mëparshëm të vlefshmërisë.


ORARET ZYRTARE PËR SHËRBIMIN E KONTROLLIT TEKNIK

DRSHTRR Tiranë

Ish-NSHRAK
FUSHË-PREZË
Për mjetet e llojit Autoveturë dhe Motor Të gjitha llojet e mjeteve
 • E Hënë: 08:00-19:00
 • E Martë-e Premte: 08:00- 18:00
 • E Shtunë: 08:00-13:00
 • E Hënë- e Premte: 08:00-19:00
 • E Shtunë: 08:00-13:00

 

Qendrat e Kontrollit Teknik në Drejtoritë e tjera Rajonale
 • E Hënë: 08:00-19:00
 • E Martë-e Premte: 08:00-16:00

Ndryshimi i afateve të vlefshmërisë së Certifikatës së Kontrollit Teknik

Kliko Këtu për ndryshimet e afateve të vlefshmërisë së Certifikatës

Lista e shërbimeve të Kontrollit Teknik dhe tarifat përkatëse

Kliko Këtu për të shfletuar listën e shërbimeve dhe tarifat përkatëse

Format e ndryshme për pagesën e Taksës Vjetore TVMP