Procedurat/mekanizmat për të Dhënë Mendime Lidhur me Procesin e Hartimit të Akteve Ligjore/Nënligjore, Politikave Publike apo në Lidhje me Ushtrimin e Funksioneve të DPSHTRR

You are here


Certifikuar sipas Standardit ISO 9001 nga