OPEN DATA DPSHTRR

Një platformë online e cila mundëson të dhënat statistikore mbi mjetet e regjistruara dhe lejedrejtimet në Shqipëri, si dhe për shërbimet e ofruara nga DPSHTRR. 

Për herë të parë, kjo platformë i ofron publikut akses në të dhëna statistikore dhe grafika të ngritura në trajtë shifrash dhe përqindjesh që ndihmojnë individët, subjektet dhe institucione të ndryshme për qëllime kërkimore dhe studimore. Ky shërbim risi synon transparencë në komunikim me qytetarët për të dhëna që merren nga sistemet e DPSHTRR. Të dhënat përditësohen në mënyrë të vazhdueshme. 

Kërko, krahaso, analizo!