12. Si duhet të procedoj me mjetin deri me datë 31 dhjetor 2019?

You are here

Ftojmë të gjithë koleksionistët që kanë një mjet të vjetër që:

  • ka mbi 30 vjet prodhim,
  • ka ruajtur origjinalitetin dhe format,
  • potencialisht brenda kritereve për regjistrimin në Regjistrin Zyrtar RETRO,

të kryejë pagesën e Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdorura (TVMP) e cila i përket vitit kalendarik 2019. Detyrimet e mbartura duhet të shlyhen për të vijuar me çregjistrimin e përkohshëm brenda datës 31 Dhjetor 2019, në mënyrë që të mos taksoheni edhe me detyrimet e vitit 2020!