4. Kush e cakton nëse një mjet klasifikohet apo jo si i tillë?

You are here

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor do të kryejë vlerësimin e klasifikimin e mjeteve rrugore me vlerë historike nëpërmjet kontrollit të mjetit rrugor dhe dokumentacionit të tij (nëse disponon), përcaktimit të prejardhjes, vlerësimit, kategorizimit të mjetit rrugor, pjesëve dhe konstruksioneve të tij.

Vlerësimi dhe klasifikimi i mjeteve rrugore në kategorinë e mjeteve rrugore me vlerë historike bëhet sipas vjetërsisë, karakteristikave teknike dhe ruajtjes së formës, pjesëve dhe konstruksioneve të tyre. Për çdo element të sipërcituar do të vendosen kode të dedikuara sipas standartit të FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).

Mjetet rrugore që vlerësohen si të hershme dhe përfshihen në Regjistrin RETRO, pajisjen me një “Çertifikatë njohje” të mjetit rrugor me afat vlefshmërie 4 (katër) vjet.

Komisioni parashikohet të nisë funksionimin me datë 13.01.2020.