6. Çfarë dokumentacioni duhet të ketë zotëruesi i mjetit që të vijojë me shqyrtimin në komision?

You are here

Çdo mjet që zotëron specifikat e sipër përmendura, mund të aplikojë për verifikim të mjetit. 

Nëse ju nuk zotëroni dokumentacion provues të pronësisë së mjetit, do të vijoni me Vetëdeklarim, i cili ju ngarkon me përgjegjësi administrative.