Cilat janë shërbimet që nuk e kërkojnë më kontrollin fizik?

You are here

Prej 15 Korrikut 2019, janë reduktuar disa nga praktikat duke u hequr Identifikimi i Treguesve të Mjetit (ish-Kontrolli Fizik) për:

 

1. Rinovimin e dokumenteve të mjetit 

2. Humbje/vjedhje/dëmtim dokumentash të mjetit

3. Ndryshim targash të mjetit

4. Transferim dosje 

5. Humbje/vjedhje targe

6. Zëvendësim targe e dëmtuar

7. Targa PRK pa ndryshim pronësie

8. Targa PRK Vetëdeklarim Retro

9. Ndryshim vendbanim

10. Ndryshim gjeneralitetesh