Si është procedura për marrjen e targave të reja pas humbjes/vjedhjes të tyre?

You are here

(Më ka humbur  targa. A mund të rimarr po të njëjtën targë?)

Nësë ju ka humbur/ju kanë vjedhur një ose të dyja targat, nuk mund të merrni targa të reja me të njëjtat numra/germa.

Për aplikim për targa të reja, referojuni linkut më poshtë:

https://www.dpshtrr.com/sherbime/individe/regjistrim-mjeti/sherbime-mjete-te-regjistruara