Udhëzimet paraprake mbi kushtet dhe kriteret për Statusin e Mjeteve RETRO

You are here

   

NJOFTIM!

Ftojmë të gjithë koleksionistët që kanë një mjet të vjetër që:

ka mbi 30 vjet prodhim, ka ruajtur origjinalitetin dhe prezantimin,është potencialisht brenda kritereve për regjistrimin në Regjistrin Zyrtar RETRO, të kryejnë pagesën e Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdorura (TVMP) e cila i përket vitit kalendarik 2019.

Detyrimet e mbartura duhet të shlyhen për të vijuar me çregjistrimin e përkohshëm brenda datës 31 Dhjetor 2019, në mënyrë që të mos taksoheni edhe me detyrime për vitin 2020 në vijim!

Udhëzimet paraprake mbi kushtet dhe kriteret për Statusin e Mjeteve RETRO i gjeni online në website-t:

www.retro.al
www.dpshtrr.gov.al