Kërkesë për Shprehje Interesi - Marrje të Ambienteve me Qira

You are here

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI PËR MARRJEN ME QIRA TË PASURISË PËR USHTRIMIN E AKTIVITETIT TË DREJTORISË RAJONALE TË SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR BERAT (ZYRA E SHËRBIMEVE ÇOROVODË)

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor është e interesuar  të marrë me qira godinë/objekt për ushtrimin e veprimtarisë se Zyrës së shërbimeve Çorovodë, duke u bazuar në kriteret e mëposhtme:

1- Afati i marrjes me qira të ambientit do të jetë për 1 vit (12 muaj).

2- Të jetë objekt ndërtimor me sipërfaqe 40 -50 m2.

3- Ambienti të ndodhet në Lagjen “Çlirim” Çorovodë, pra në qendër të Qytetit të Çorovodës.

4- Preferohet që ambienti të jetë në katin përdhe teknik. Në rast se ambienti ndodhet më lart se kati përdhe teknik, preferohet të jetë i pajisur me ashensor ose rampa.

5- Ambienti preferohet të jetë afër bankave të nivelit të dytë. 

6- Hyrjet dhe daljet në ambient (duke përfshirë këtu dyer dhe dritare) të jenë të siguruara me dyer,dryna të fortë dhe të sigurt.

7- Ambienti duhet të ketë të gjitha instalimet elektrike, ujësjellës,kanalizime si dhe të ketë facilitete te lidhjes me rrjetet inxhinierike te jashtme (telefoni,internet). Në objekt të jetë i siguruar furnizimi pa ndërprerje me energji elektrike.

8- Ambienti të ketë tualet, të pajisuar me hidrosanitaret si dhe furnizim me ujë .

9-Ambienti duhet të ketë mundësi ajrimi si dhe kushte higjeno sanitare të mira, duke ofruar në tërësinë e tij imazhin e një zyre shërbimi funksionale dhe në shërbim të sa më shumë qytetarëve.

 

Në rast se ju dispononi një ambient që plotëson kriteret e mësipërme dhe mund te merret me qira nga DRSHTRR-Berat, jeni të lutur të shprehni interesimin tuaj nëpërmjet paraqitjes së dokumentacionit të mëposhtëm :

Kërkesa e subjektit për pjesëmarrje në konkurrim;

-   Formulari i çmimit të ofertës duke përcaktuar ofertën për vlerën e detyrimit mujor të qirasë për m2, me afat 1-vjecar.

-   Deklaratën noteriale nga pronari i pasurisë së paluajtshme që nuk ka konflikt me palë të treta;

-   NIPT/NUIS-i, certifikata e regjistrimit dhe certifikata historike e regjistrimit të subjektit në QKB; në rast se është person fizik apo juridik.

-   Fotokopje e letërnjoftimit elektronik.

-   Vërtetimi nga dega e tatimeve se subjekti ka shlyer detyrimet tatimore dhe sigurimet shoqërore.

-    Vërtetim nga njësia vendore përkatëse se nuk ka detyrime për taksat vendore.

-   Dokumentacion vërtetues certifikatë/vertetim pronësie, kartelë dhe harte treguese të pasurisë që pretendohet të jepet me qera ose aktmarrëveshje për administrimin e pronës në rast se ofertuesi nuk është i njëjtë me pronarin. Kartela e pasurisë të jetë e rifreskuar brenda 3 muajve të fundit.

-   Planimetrinë e zgjidhjes teknike për sipërfaqen që jepet me qera.

-   Deklarata për përmbushjen e të gjitha kritereve dhe kërkesave të kërkuara.

 

Komisioni i negocimit rezervon të drejtën për verifikimin ne vend të ambientit me kriteret e kërkuara para marrjes se një vendimi përfundimtar. Mosparaqitja e njërit prej dokumentave të mësipërme, përbën kusht skualifikues.

Oferta  duhet të dorëzohet fizikisht, me postë ose dorazi, në Drejtorinë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Berat me adresë: Lagjia “Baki Gjebrea”, pranë ish Parkut të Autobusëve Berat , tel : 032234945 , e-mail:drberat@dpshtrr.gov.al

Afati kohor për dorëzimin e ofertës konkurruese do te jete  brenda 10 ditëve kalendarike nga marrja/publikimi i këtij njoftimi.

Publikuar sot më datë 27.01.2021.

Tags: