Shtyrje e afateve për Autorizimet për pajisjen me Lejedrejtimi

You are here

DPSHTRR në ndihmë e pranë qytetarëve! Për të gjithë kandidatët për Lejedrejtimi që u skadon afati i autorizimit për testin e teorisë apo të praktikës, do bëhet shtyrja e afatit përmes Sistemit eDM për të gjithë periudhën e pezullimit të shërbimit (nga dt. 13.03.2020) të DPSHTRR