DPSHTRR në platformën e re online “Open Data DPSHTRR”, mbi mjetet rrugore të regjistruara për herë të parë në Shqipëri në vitin 2020.

You are here

Të dhënat statistikore mbi mjetet rrugore të regjistruara për herë të parë në Shqipëri në vitin 2020.

Gjatë vitit 2020:
janë regjistruar për herë të parë 52,361 mjete rrugore nga ku autoveturat përbëjnë 83% të numrit total të mjeteve, motomjetet 6% dhe automjetet për transport të përzierë 5%.

 Në DRSHTRR Tiranë janë regjistruar për herë të parë 39% e mjeteve, ndjekur nga Durrësi 15% dhe Fieri 10%. Vihet re një mesatare prej 3,339 mjete të regjistruara në muaj gjatë 6-mujorit të parë të vitit ku ndikim te ndjeshëm kanë muajt e karantinës, ndërkohë që gjatë 6-mujorit të dytë, numri mesatar i mjeteve të regjistruara në muaj rezulton 5,388 mjete ose +61%.

43,661 autovetura të regjistruara për herë të parë, të kategorizuara në 68 marka të ndryshme mjetesh.

Autoveturat e prodhuara gjatë periudhës kohore 2010-2020, zënë 29% ndaj numrit gjithsej të autoveturave të regjistruara gjatë vitit 2020, autoveturat e prodhuara gjatë periudhës kohore 2005-2009 zënë 63% dhe autoveturat e prodhuara para vitit 2005, përbëjnë 8%.

Për më shumë informacione, mund të vizitohet faqja zyrtare e DPSHTRR: www.dpshtrr.gov.al

#DPSHTRR #MIE #OpenData #Transparencë #RaporVjetor2020