Konvertimi i lejedrejtimit të huaj në lejedrejtimi shqiptar - Si të procedoni hap pas hapi

You are here

Nisur nga pyetjet pyetjet më të shpeshta të qytetarëve, ndiqni informacionet orientuese për të ndjekur hap pas hapi procedurën, se si duhet të veproni nëse:
Duhet të kryeni konvertimin e patentës së huaj në patentë shqiptare (kur patenta e huaj është brenda afatit të vlefshmërisë).
Duhet të kryeni konvertimin e patentës së huaj në patentë shqiptare (pasi ka mbaruar afati i vlefshmërisë së patentës së huaj).
Jeni personel i huaj i Ambasadave ose i Organizatave Ndërkombëtare që gëzoni statusin doplomatik në Shqipëri dhe duhet të konvertoni patentën.

Na kontaktoni për çdo informacion shtesë në: www.dpshtrr.gov.al 

#DPSHTRR 

#KonvertimILejedrejtimit 

#MëLehtëMëShpejtMëLirë

 #PyetjetEShpeshta 

#FAQ 

#ZëriYtDëgjohet 

#GjithëVëmendjaTeQytet