Pyetjet më të shpeshta të qytetarëve - Çregjistrim i përkohshëm i mjetit

You are here

Një nga pyetjet më të shpeshta të qytetarëve që hasen:

Nuk do qarkulloj për një periudhë të konsiderueshme me mjetin. Si të veproj që mos të llogariten detyrimet (paguaj taksat) për aq kohë sa mjeti nuk do përdoret aspak për qarkullim?

ÇREGJISTRIM I PËRKOHSHËM
Ju duhet të paraqiteni pranë drejtorisë rajonale ku banoni dhe të keni me vete:
Dokument identifikimi
Lejen e qarkullimit të mjetit
Targat e mjetit

Të gjitha detyrimet e mjetit (taksat, kamatvonesat) deri në momentin e çregjistrimit,
duhet të shlyhen!

Pas çregjistrimit të përkohshëm, ju mund ta bëni sërish aktiv mjetin kurdo që të dëshironi!

Për më shumë informacion, vizitoni: www.dpshtrr.gov.al

#DPSHTRR 

#MIE 

#ZëriYtDëgjohet 

#PyetjeTëShpeshta 

#FAQ

#ÇregjistrimIPërkohshëmIMjetit