Si duhet të veproni për të bërë çregjistrimin e përhershëm të mjetit.

You are here

Një nga pyetjet më të shpeshta të qytetarëve te DPSHTRR:

  • Si duhet të veproj për të bërë çregjistrimin e përhershëm të mjetit? (Kur mjeti do çohet për skrap, shkatërrim, shpërbërje!)

Ju duhet të paraqiteni pranë drejtorisë rajonale ku banoni dhe të keni me vete:

  1.  Dokument identifikimi
  2.  Lejen e qarkullimit të mjetit
  3.  Certifikatën e pronësisë të mjetit
  4.  Targat e mjetit
  5.  Vërtetim RBS (lëshuar nga Regjistri i Barrëve Siguruese).
  6.  Certifikatën e shkatërrimit, e lëshuar nga subjektet e licencuara për menaxhimin e mbetjeve të automjeteve në fund të jetës.
  • Të gjitha detyrimet e mjetit (taksat, kamatvonesat) deri në momentin e çregjistrimit, duhet të jenë shlyer!

Për më shumë informacion vizitoni www.dpshtrr.gov.al

#DPSHTRR #MIE #ZëriYtDëgjohet #PyetjeTëShpeshta #FAQ #ÇregjistrimIPërhershëmIMjetit #AutomotorizimiShqiptar