Materiale Udhëzuese

You are here

Në zbatim të Udhëzim i Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr.682/4, datë 1.4.2016 “Për aktivitetin e autoshkollave, pajisjen e kandidatëve me lejedrejtimi, kualifikimin e instruktorëve të  autoshkollave dhe specialistëve të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor” kandidatët që kerkojnë të pajisen me lejedrejtimi duhet t'i nënshtrohen provimit teorik në varësi të kategorive si më poshtë:

 KATEGORIA E LEJEDREJTIMIT    NR. I PYETJEVE NË TEST   NR. I GABIMEVE TË LEJUARA NË TEST  
 A1, A2, B1, B  40  4
 C1, C  40  4
 D1, D  10  1

*Manuali për kontrollin e njohurive teorike të kandidatëve për Leje Drejtimi të kategorive A1, A2, B1, B është duke u përditësuar dhe do të botohet në versionin përfundimtar si Manual i plotë i cili mund të shkarkohet në faqen zyrtare pa pagesë.