Miratohet VKM "Për kompensimin financiar të TVMP. të vitit 2020..."

You are here

Miratohet VKM Nr.527, datë 10.6.2020 “Për kompensimin financiar të Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdorura, të vitit 2020, për mjetet e destinuara për transport udhëtarësh, të kategorive M2”dhe“M3”.

Nga kjo paketë solidare e DPSHTRR-së në vlerën 170,194,500 lekë (ose 1,4 milionë euro) përfitojnë 7,204 mjete të kategorisë autobus (mbi 8+1):

  • Transport qytetës,
  • Transport rrethqytetës,
  • Transport ndërqytetës,
  • Shërbime të rastit (turistik brenda e jashtë vendit),
  • Ndërkombëtar të rregullt,
  • Transport për personele,
  • Transport për llogari të subjekteve brenda e jashtë vendit!


Subjekteve përfituese, që kanë kryer pagesën e TVMP-së për vitin 2020, kompensimi do t’u bëhet sipas radhës së datës së pagesës së ardhshme, duke i zbritur detyrimin përkatës të paguar tashmë!
Nuk përfitojnë nga ky vendim të gjitha subjektet që rezultojnë debitore dhe nuk kanë kryer pagesën e TMVP-së për vitet paraardhëse. Përjashtimisht, këto subjekte përfitojnë vetëm nëse paguajnë detyrimet e prapambetura brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, pra 5 Gusht 2020!

Ky akt mbështet njëkohësisht subjektet e lartpërmendura, buxhetin e shtetit dhe direkt bashkitë!

Shkarkoni VKM-në e plotë më poshtë.